Публічний договір

ЗАТВЕРДЖЕНО ФОП Мукосеєва О. Б.
01 березня 2022р.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання спортивно-оздоровчих послуг

Даний документ є публічною офертою на укладання договору про надання спортивно-оздоровчих послуг, на умовах, зазначених нижче у цьому документі. Згідно із положеннями статей 633, 641 Цивільного кодексу України умови цього публічного договору (оферти) є однаковими для всіх осіб, що бажають укласти даний договір. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, вчинення особою (Клієнтом/Клієнтом) дій, передбачених розділами 2, 4 нижченаведеного договору щодо придбання абонементу на отримання послуг, є акцептом даної оферти та вважається датою (моментом) укладення такою особою (Клієнтом/Клієнтом) договору про надання спортивно-оздоровчих послуг на умовах, викладених нижче по тексту, та акцептування даною особою (Клієнтом/Клієнтом) положень Правил відвідування Спортивного Клубу «Школа дитячого плавання «Аквапузік» та Прейскуранту на абонементи, персональні тренування та послуги, що є невід’ємними частинами цього договору та розміщені для відкритого доступу в мережі Інтернет за посиланням www.akvapuzik.com.

Фізична особа – підприємець Мукосеєва Оксана Борисівна, номер запису про проведення державної реєстрації 2000710000000034910 від 06.07.2022 (далі по тексту – «Виконавець»), керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, публічно пропонує невизначеному колу фізичних осіб (далі по тексту – «Клієнти» та/або «Клієнти»), в подальшому разом – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», можливість отримати спортивно-оздоровчі послуги шляхом придбання абонементу на відвідування Спортивного Клубу «Школа дитячого плавання «Аквапузік», розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Дніпровська набережна, будинок № 20-А, для чого публічно розміщує даний Договір про надання спортивно-оздоровчих послуг (далі – «Договір») на офіційному сайті даного Спортивного Клубу в мережі Інтернет за посиланням: www.akvapuzik.com (надалі – «Сайт») про наступне:

ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ЦЬОМУ ДОГОВОРІ

Договір (публічна оферта) – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, що досягла 18-річного віку та має повну цивільну дієздатність, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання спортивно-оздоровчих послуг на території Спортивного Клубу «Школа дитячого плавання «Аквапузік» за адресою: м. Київ, вулиця Дніпровська набережна, будинок № 20-А, що визначає предмет таких послуг та спосіб і строки їх надання, взаємні права та обов’язки Сторін, їх відповідальність та інші аспекти надання Виконавцем замовлених Клієнтом/Клієнтом спортивно-оздоровчих послуг. При цьому, такі спортивно-оздоровчі послуги можуть надаватись як Клієнту, так і малолітній/неповнолітній дитині, чиїм законним представником (батьком/матір’ю, опікуном тощо) є Клієнтом та відносно якої він укладає цей Договір.
Акцепт Оферти – повна й беззастережна згода Клієнта/Клієнта на укладення даного Договору на умовах, викладених нижче у цьому документі, та всіх додатків до нього, без застережень та винятків. Акцептом вважається факт здійснення Клієнтом попередньої оплати послуг Виконавця шляхом придбання відповідного абонементу у відповідності до розділів 2, 4 даного Договору.

Клієнт/Клієнт — особа, що здійснила Акцепт Оферти у спосіб, передбачений розділами 2, 4 цього Договору та придбала абонемент на користування послугами Виконавця, чим беззаперечно та безумовно погодилася з даним Договором та усіма його додатками, та є споживачем послуг за укладеним Договором, які надаються Виконавцем на території Спортивного Клубу «Школа дитячого плавання «Аквапузік», розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Дніпровська набережна, будинок № 20-А.

Клієнтом/Клієнтом може бути як фізична особа, що досягла 18 – річного віку та має цивільну дієздатність, так і фізична особа, що досягла 18 – річного віку, має цивільну дієздатність та є законним представником (батьком, матір’ю, опікуном тощо) малолітньої/неповнолітньої дитини, яка буде отримувати спортивно-оздоровчі послуги у Спортивному Клубі «Школа дитячого плавання «Аквапузік».

Законний представник – відповідно до ст. 242 Цивільного кодексу України законними представниками своїх малолітніх (до 14-ти років) та неповнолітніх (від 14-ти до 18-ти років) дітей є батьки (усиновлювачі), а також опікун, що є законним представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаної недієздатною. Законним представником у випадках, встановлених законом, може бути інша особа.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди та у спосіб, передбачений цим Договором та/або його додатками.

Спортивний Клуб – Спортивний Клуб «Школа дитячого плавання «Аквапузік», розташований за адресою: м. Київ, вулиця Дніпровська набережна, будинок № 20-А, на території якого Виконавцем надаються спортивно-оздоровчі послуги за цим Договором.

Адміністратор – співробітник Виконавця, що здійснює адміністративні функції на території Спортивного Клубу та є уповноважений оформлювати/надавати Клієнтам Клубні карти та абонементи, приймати грошові кошти на оплату відповідного абонементу, обраного Клієнтом тощо.

Клубна карта – пластиковий носій чи QR-код у мобільному додатку «Спортивний Клуб «Школа дитячого плавання «Аквапузік», що засвідчує користування особою хоча б однією послугою Виконавця та у зв’язку з цим набуття нею статусу Клієнта.

Абонемент – вид надання послуг Виконавця, що може бути як одноразовим на одну послугу, так і на певну кількість та вид послуг, що надається Клієнту після повної оплати вартості такої замовленої послуги/послуг та діє протягом певного часу.

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

Клієнт, укладаючи цей Договір на отримання малолітньою/неповнолітньою дитиною, чиїм законним представником він є (надалі за текстом – «дитина»), спортивно-оздоровчих послуг, розуміє та погоджується з тим, що він приймає на себе зобов’язання контролювати та забезпечувати виконання такою дитиною правил відвідування та поводження на території Спортивного Клубу як під час вільного находження на території клубу, так і безпосередньо під час отримання дитиною спортивно-оздоровчих послуг, передбачених цим Договором та додатками до нього, та несе повну відповідальність за порушення/не дотримання дитиною таких правил.

Діюча редакція даного Договору публічно розміщена на офіційному сайті Спортивного Клубу в мережі Інтернет за посиланням: www.akvapuzik.com та за бажанням Клієнта може бути надана йому Адміністратором для ознайомлення у паперовому вигляді до моменту здійснення ним Акцепту Оферти – укладання цього Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Клієнт доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання надати спортивно-оздоровчі послуги на території Спортивного Клубу (далі по тексту – «послуги») Клієнту та/або малолітній/неповнолітній дитині, законним представником якої є Клієнт та в інтересах якої він укладає цей Договір, а Клієнт зобов’язується оплатити Виконавцю надані послуги на умовах, передбачених цим Договором.
1.2. До спортивно-оздоровчих послуг, які надає Виконавець, належить: ванна для немовлят, відвідування малої ванни для дітей до 4-х років, великої ванни для дітей від 3-х місяців та дорослих, персональні тренування з плавання та інші послуги, згідно з переліку послуг, наведених у Прейскуранті на абонементи, персональні тренування та послуги (надалі по тексту – «Прейскурант»), що є додатком до цього Договору.

2.ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
2.1 Відвідування Спортивного Клубу Клієнтом здійснюється за Клубною картою (у пластиковому вигляді чи у вигляді QR-коду). У разі відсутності у Клієнта Клубної карти на момент відвідування, таке відвідування здійснюється на підставі документу, який посвідчує особу Клієнта (паспорт, ід-картка, посвідчення водія). У разі втрати Клубної карти Клієнт зобов’язаний повідомити про це Адміністратора та оплатити 100 (сто) грн. за повторну видачу карти.
2.2 Послуги надаються на підставі оплаченого та виданого Клієнту абонементу, згідно затвердженого Виконавцем Розкладу надання послуг, що розміщується Виконавцем на інформаційному стенді при вході у Спортивний Клуб та/або на офіційному сайті Спортивного Клубу в мережі Інтернет за посиланням: www.akvapuzik.com.
2.3 В обов’язковому порядку Клієнтом, перед першим відвідуванням ним та/або дитиною Спортивного Клубу для отримання послуг за цим Договором, заповнюється та подається Виконавцю Заява про вступ до Спортивного Клубу «Школа дитячого плавання «Аквапузік» з зазначенням його/дитини повних особистих даних та медичних застережень, повідомлення про які Виконавцеві є необхідною передумовою для якісного та безпечного надання спортивно-оздоровчих послуг.
2.4 Подати Заяву про вступ до Спортивного Клубу можливо шляхом заповнення електронної заяви на сайті Спортивного Клубу за посиланням www.akvapuzik.com або при першому відвідуванні Спортивного Клубу за QR кодом у Адміністратора на рецепції.
2.5 Поданням такої Заяви про вступ до Спортивного Клубу Клієнт надає Виконавцеві беззастережну та однозначну згоду на обробку своїх персональних даних та/або персональних даних дитини, чиїм законним представником він є та на отримання спортивно-оздоровчих послуг відносно якої укладається цей Договір, та підтверджує, що є дієздатною фізичною особою, яка діє добровільно, від власного імені, розуміє мету та правові наслідки надання Виконавцю такої згоди на обробку персональних даних, попередньо ознайомилась з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», у т.ч. в частині особливостей вимог до обробки персональних даних, що стосуються здоров’я, прав суб’єкта персональних даних, та погоджується з можливістю оброблення Виконавцем своїх персональних даних та/або персональних даних дитини, в інтересах якої укладається цей Договір .
2.6 Документом, що засвідчує право Клієнта на користування послугами за цим Договором, є Клубна карта – пластикова або у мобільному додатку, та сплачений абонемент, який оформлюється Виконавцем після повної попередньої оплати Клієнтом його вартості до початку надання послуг.
2.7 Отримання Клубної карти, придбання абонементу свідчить про те, що Клієнт ознайомлений з даним Договором та додатками до нього, у т.ч. Правилами відвідування Спортивного Клубу, розкладом групових занять, що розміщені на сайті Спортивного Клубу та/або на інформаційних стендах біля рецепції і згодний з їх умовами в повному обсязі.
2.8 У разі невідповідності даних особи Клієнта, зазначених у документі, що підтверджує його особу, даним, зазначеним у Клубній карті, Адміністратор має право вилучити таку Клубну карту до з’ясування усіх обставин, про що складає відповідний акт у 2 (двох) примірниках за підписом особи, яка вилучила Клубну карту. 1 (один) з таких примірників надається особі, яка пред’явила невідповідну Клубну карту. Вилучена Клубна карта залишається в Спортивному Клубі до з’ясування обставин, що призвели до її вилучення. На такий час Клієнт/дитина не може користуватись послугами Виконавця за цим Договором.
2.9 Перед придбанням абонементу для відвідування, Клієнт надає Виконавцю відповідну медичну довідку, видану Клієнту терапевтом (у випадку, якщо Клієнт буде супроводжувати малолітню дитину та разом з нею відвідувати басейн) та/або медичну довідку, видану дитині педіатром. Дана медична довідка розглядається Сторонами як дозвіл медичного спеціаліста на відвідування Спортивного Клубу, без медичних протипоказань за станом здоров’я.

Медична довідка може бути надана Клієнтом і при першому відвідуванні Спортивного Клубу, але у цьому випадку Клієнт повністю розуміє та погоджується з тим, що у випадку зазначення в довідці медичних протипоказань для відвідування басейну чи користування іншими послугами Виконавця, останній має право не допустити/відмовити у наданні таких послуг Клієнту/дитині без повернення грошових коштів, сплачених Клієнтом за придбання абонементу на такі послуги.
2.10 З метою найбільш раціонального та ефективного розподілу часу для надання спортивно-оздоровчих послуг за цим Договором, Виконавцем вводиться попередній запис для користування певними видами послуг та запроваджується розклад (графік) їх надання, який є у вільному доступі на рецепції у Адміністратора і з яким Клієнт має можливість ознайомитись в будь-який час роботи Спортивного Клубу.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Права та обов’язки Виконавця:

3.1 Виконавець зобов’язаний:
3.1.1 Надавати послуги в порядку і на умовах, передбачених даним Договором, Правилами відвідування Спортивного Клубу «Школа дитячого плавання «Аквапузік», розкладом групових занять.
3.1.2 Розпочати надання послуг відповідно до запланованих графіків та розкладу занять, за умови отримання повної попередньої оплати послуг від Клієнта відповідно до умов даного Договору. Відповідати за якість надання послуг.
3.1.3 Надаючи послуги, Виконавець забезпечує Клієнта власним та/або залученим кваліфікованим та професійним персоналом, окрім того, по мірі можливості, докладає максимум зусиль для збереження незмінності та сталості складу персоналу, виключно у межах і у спосіб, що не суперечить чинному законодавству України.
3.1.4 Клієнт усвідомлює та погоджується з тим, що зміна складу персоналу Виконавця та/або розкладу надання послуг не впливає на якість надання послуг та не є підставою для розірвання Договору та повернення грошових коштів.
3.1.5 Попереджати Клієнта про зміни у порядку/графіку надання послуг, шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Спортивного Клубу або на інформаційних стендах у Спортивному Клубі або через соціальні мережи. Клієнт приймає на себе зобов’язання самостійно відстежувати наявність/відсутність такого повідомлення від Виконавця про зміни у порядку/графіку надання послуг.
3.1.6 Дотримуватись норм чинного законодавства України. Суворо дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог до утримання місць, де надаються послуги та допоміжних приміщень.
3.1.7 Прийняти попередню оплату від Клієнта, оформити абонемент на відвідування Спортивного Клубу на певний період або для разового відвідування, якщо Клієнт бажає скористуватись разовим проходом в заклад для отримання разової послуги.
3.1.8 Надавати послуги тільки після повної оплати їх Клієнтом, відповідно до діючого Прейскуранту.
3.1.9 Надавати Клієнту можливість доступу до мобільного додатку Спортивного Клубу виключно на час, що зазначений в оплаченому абонементі до моменту припинення надання послуг.
3.1.10 Розглядати скарги і звернення Клієнта у терміни, передбачені чинним законодавством України.
3.1.11 Попередити Клієнта за 3 (три) календарних дні до початку виконання заходів, передбачених п. 3.2.12. цього Договору, шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційних стендах та/або на сайті Спортивного Клубу.

3.2 Виконавець має право:
3.2.1 Надавати послуги особисто та/або за допомогою осіб, які перебувають з Виконавцем у трудових чи цивільно/правових відносинах
3.2.2 У разі виявлення факту недотримання Клієнтом та/або дитиною, чиїм законним представником є Клієнт, умов цього Договору та/або додатків до нього, припинити надання послуг та розірвати даний Договір в односторонньому порядку без повернення Клієнту залишку сплачених ним коштів за абонемент.
3.2.3 У разі порушення Клієнтом умов Договору та/або додатків до нього, вилучити Клубну карту/абонемент до вирішення питання по суті та призупинити надання послуг на цей час.
3.2.4 Вимагати від Клієнта надання ним медичної довідки щодо проходження ним/дитиною відповідного лікарського огляду (крім довідки, передбаченої п. 2.9. цього Договору), за умови явних ознак хвороби та/або ознак, які вказують на погане самопочуття Клієнта/дитини, що, на думку Адміністратора та/або тренера, робить не можливим його зайняття у закладі та ставить під загрозу здоров’я інших відвідувачів та персоналу Виконавця.
3.2.5 Не допустити Клієнта/дитину до користування послугами у разі наявності видимих ознак, на думку Адміністратора та/або тренера, незадовільного стану здоров’я Клієнта/дитини, що може завдати шкоди його здоров’ю або здоров’ю інших відвідувачів та персоналу Виконавця. Виконавець має право тимчасово припинити надання послуг Клієнту/дитині, до повного одужання останнього, що має бути підтверджено відповідною лікарняною довідкою (висновком лікаря).
3.2.6 Відмовити Клієнту у доступі до послуг (тимчасово припинити в односторонньому порядку надання послуг) якщо зовнішній вигляд Клієнта дає Адміністратору та/або тренеру підстави вважати, що Клієнт перебуває у стані алкогольного сп’яніння або під впливом будь-якої з наркотичних речовин, або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію та свідомість Клієнта, і якщо обставини, перелічені в цьому пункті Договору, є очевидними для співробітників Виконавця.
3.2.7 Вимагати від Клієнта відшкодування збитків за втрату ключа, брелка від шафи для одягу, в розмірі 300 (триста) грн. за одиницю.
3.2.8 Вимагати від Клієнта відшкодування збитків за пошкодження ключа, брелка від шафи для одягу, в розмірі 150 (сто п’ятдесят) грн. за одиницю.
3.2.9 У разі порушення Клієнтом п.п. 3.3.7. – 3.3.26. цього Договору, вимагати у Клієнта негайного припинення зазначених порушень.
3.2.10 У разі невиконання Клієнтом вимог Виконавця/Адміністратора, зазначених у п.п. 3.2.4. – 3.2.9. цього Договору, припинити надання Клієнту/дитині послуг та вимагати у Клієнта залишити Спортивний Клуб. При цьому даний Договір буде вважатись достроково розірваним зі сторони Клієнта в односторонньому порядку, а послуги такими, що надані в повному обсязі та без зауважень, у зв’язку з чим грошові кошти, сплачені Клієнтом за абонемент, поверненню не підлягають. Про порушення Клієнтом/дитиною, в інтересах якої Клієнтом укладено цей Договір, Адміністратором складається Акт про порушення умов Договору, який в двох екземплярах підписується Адміністратором та двома незацікавленими особами. Акт вважається дійсним з моменту його підписання та один екземпляр може бути наданий на вимогу Клієнту, пред’явлену до закінчення 30-ти днів з моменту складання Акту.
3.2.11 Укладати в інтересах Клієнта угоди з третіми особами щодо страхування Клієнта.
3.2.12 Закрити Спортивний Клуб та тимчасово припинити надання послуг у святкові та санітарні дні, повідомивши про це Клієнта за 3 (три) календарні дні до дати припинення надання послуг шляхом розміщення відповідного повідомлення на сайті Спортивного Клубу та/або на інформаційних стендах у Спортивному Клубі або через соціальні мережи. Клієнт приймає на себе зобов’язання самостійно відстежувати наявність/відсутність такого повідомлення від 3.2.13 Виконавця. Клієнт усвідомлює та погоджується з тим, що роботу Спортивного Клубу може бути тимчасово призупинено в зв’язку з вимушеним відключенням електроенергії, водопостачання, виходу із ладу інших комунікацій, безпосередньо пов’язаних з забезпеченням функціонування Клубу, та з інших причин, що не залежать від Виконавця та за які Виконавець не несе відповідальності перед Клієнтом.
Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Спортивного Клубу, про що відвідувачі/Клієнти повідомляються шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційному стенді в Клубі та/або на сайті Спортивного Клубу або у соціальних мережах. Клієнт приймає на себе зобов’язання самостійно відстежувати наявність/відсутність такого повідомлення від Виконавця.
3.2.14 Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору та/або додатків до нього, шляхом викладення їх у новій редакції, про що Клієнт повідомляється не менш як за 5 (п’ять) календарних днів до дати введення нової редакції Договору/додатків до нього у дію, шляхом розміщення відповідного повідомлення Виконавцем на сайті Спортивного Клубу. Клієнт приймає на себе зобов’язання самостійно відстежувати наявність/відсутність такого повідомлення від Виконавця. Користування Клієнтом/дитиною послугами Виконавця після зміни умов цього Договору та додатків до нього є погодженням Клієнтом з такими змінами.
3.2.15 Здійснювати фото – та відео зйомку занять з метою використання даних зйомок для публікацій у мережі Інтернет для реклами Спортивного Клубу тощо, на що Клієнт своїми діями щодо акцептування цього Договору надає свою повну та беззастережну згоду відносно фото- відео зйомки себе та/або дитини.
3.216 Розкривати будь-які відомості, включаючи персональні дані Клієнта/дитини, в чиїх інтересах був укладений цей Договір, якщо того вимагає чинне законодавство України (наприклад, у відповідь на встановлену діючим законодавством вимогу уповноважених державних установ), а також для забезпечення нормального надання послуг, або захисту Виконавця та Клієнта(ів), якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та діючому законодавству України.
3.2.17 Проводити профілактичні роботи для підтримки справності та удосконалення сайту Спортивного Клубу без попереднього повідомлення Клієнта.
3.2.18 У разі виникнення заборгованості у Клієнта перед Спортивним Клубом (заборгованість за оренду шафи, компенсацію понесених збитків та інші грошові платежі, передбачені цим Договором та/або додатками до нього), кошти будуть утримані з тієї суми грошових коштів, які були сплачені Клієнтом за придбання відповідного абонементу та кількість занять, на відвідування яких такий абонемент надає право, буде пропорційно зменшена до розміру утриманої суми. Якщо розмір грошової суми за невикористані послуги по абонементу буде меншою за суму заборгованості Клієнта перед Спортивним Клубом, то така заборгованість повинна бути погашена до моменту надання наступної послуги за наступним абонементом. У протилежному випадку, Клієнту буде відмовлено у відвідуванні Спортивного Клубу та наданні послуг.
3.2.19 Виконавець має і інші права та несе інші обов’язки, прямо передбачені цим Договором та додатками до нього.

Права та обов’язки Клієнта:
3.3 Клієнт зобов’язаний:
3.3.1 Дотримуватись та виконувати умови даного Договору та додатків до нього, у т.ч. Правил відвідування Спортивного Клубу.
3.3.2 Дотримуватись розкладу групових занять, які розміщені Виконавцем для загального ознайомлення на сайті Спортивного Клубу та на рецепції Клубу.
3.3.3 Для відвідування басейну Клієнт зобов’язаний мати при собі: рушник, купальний костюм, спеціальні підгузки для малюків віком до 3 років, спеціальне взуття, спеціальну шапочку для басейну (силіконову або з тканини).
3.3.4 Перебуваючи на території Спортивного Клубу, Клієнт повинен поводитись відповідно до правил громадського порядку, не турбувати інших відвідувачів Клубу, дотримуватись чистоти, правил гігієни, санітарії, пожежної безпеки, дотримуватися техніки безпеки при роботі з обладнанням, спортивним інвентарем, електричними приладами тощо та не створювати некомфортних умов для інших відвідувачів Клубу. Клієнт зобов’язаний забезпечити дотримання дитиною, в чиїх інтересах ним укладено цей Договір, правил, передбачених цим пунктом Договору, при відвідуванні Спортивного Клубу.
3.3.5 Дотримуватись загальноприйнятих норм етики та моралі, з повагою ставитись до обслуговуючого персоналу Виконавця та інших відвідувачів.
3.3.6 Знайомитись та приймати до уваги повідомлення про зміни даного Договору, додатків до нього, розкладу (графіку) занять тощо, які розміщуються на сайті Спортивного Клубу та/або в інших спосіб, передбачений цим Договором. Користування Клієнтом/дитиною послугами Виконавця після зміни умов цього Договору та додатків до нього є погодженням Клієнтом з такими змінами.
3.3.7 Дотримуватись та не порушувати авторських прав на запропоновані Виконавцем програми, методики тощо, отримані від Виконавця під час надання послуг.
3.38 У повній відповідності виконувати рекомендації Виконавця при отриманні послуг. У ході отримання послуг виконувати законні вимоги персоналу Виконавця та умови цього Договору.
3.3.9 Своєчасно оплачувати послуги, що надаються Виконавцем. Своїми діями по оплаті послуг Клієнт акцептує своє погодження та прийняття положень цього Договору та додатків до нього, у т.ч. надає свою згоду на дотримання заходів безпеки та правил відповідно до Правил відвідування Спортивного Клубу «Школа дитячого плавання «Аквапузік».
3.3.10 Нести відповідальність за травмування та стан свого здоров’я та своєї дитини, в інтересах якої Клієнтом було укладено даний Договір, під час перебування на території Спортивного Клубу.
3.3.11 Відвідувати Спортивний Клуб виключно з власним абонементом, Клубною картою, та не передавати їх у користування будь-якій іншій особі.
3.3.12 Переодягатися (змінювати одяг), приймати у разі необхідності їжу, тільки у спеціально облаштованих для цього приміщеннях Спортивного Клубу.
3.3.13 Не сушити феном для волосся взуття та одяг. Порушення зазначеного пункту створює для особи, що порушує, обов’язок сплати 250 (двісті п’ятдесят) грн.
3.3.14 Клієнт несе повну відповідальність за відвідування з дитиною, в інтересах якої Клієнтом було укладено даний Договір, та/або допуск дитини до самостійного відвідування Спортивного Клубу, при наявності у дитини медичних протипоказань для користування спортивно-оздоровчими послугами (при наявності хронічних захворювань, інфекцій, шкірних захворювань, а також хвороб внутрішніх органів тощо).
3.3.15 Самостійно та відповідально контролювати своє та своєї дитини самопочуття в процесі відвідування занять/тренувань. Негайно інформувати чергового Адміністратора у випадку погіршення свого самопочуття та стану здоров’я та/або стану здоров’я та самопочуття дитини, в інтересах якої Клієнтом було укладено даний Договір.
3.3.16 Перед відвідуванням групових та персональних занять Клієнт зобов’язаний повідомити тренеру про можливі застереження або рекомендації лікаря та/або про погіршення свого/дитини самопочуття, у разі неповідомлення тренер/інструктор не несе відповідальності за життя та здоров’я Клієнта/дитини.
3.317 Дотримуватися загальних правил гігієни, перед початком заняття (тренування), незалежно від віку Клієнта, необхідно: прийняти душ (без купальника та/або плавок), переодягнутися в одяг для купання (купальник для жінок, спортивні плавки для чоловіків), одягнути шапочку для плавання, яка використовується протягом всього часу занять (тренувань).
3.3.18 Відвідувати плавальні ванни лише за умови наявності шапочки для плавання, плавок (купального костюму), спеціального взуття для мокрої зони, змінного взуття (інших необхідних атрибутів згідно з Правилами відвідування Спортивного Клубу).
3.3.19 Не заходити у плавальні ванни, якщо в них відсутній тренер Виконавця.
3.3.20 Не сидіти на бортиках та сходинках, звішувати ноги у чашу.
3.3.21 Не брати для користування спеціальний інвентар, що призначений лише на персональних та групових тренуваннях, та розташований на окремих стелажах
3.3.22 Під час перебування в приміщені плавальної ванни та на палубі, що прилегла до ванни, забороняється:
– проводити активні ігри на воді, пов’язані з пірнанням та захватом тих, хто купається та інших, що можуть бути небезпечними для життя та здоров’я людей, стрибати та пірнати з бокових частин ванни та в інших, не передбачених для цього місцях, зі споруд, не пристосованих для цього користуватись ластами;
– проводити активні ігри та бігати на палубі, що є прилеглою до ванни плавальної чаши, зокрема ходити, бігати в приміщенні Спортивного Клубу (роздягальня, душ, обхідна доріжка ванни та інша прилегла до неї територія) босоніж, без гумового взуття;
– використовувати рятувальні засоби не за їх призначенням;
– розпивати спиртні напої, палити, перебувати в нетверезому стані та або стані наркотичного сп’яніння;
– приносити в роздягальню та приміщення Спортивного Клубу миючі та косметичні засоби у скляному посуді;
– забруднювати і засмічувати воду;
– користуватись косметичним та гігієнічними засобами, мазями перед відвідуванням ван
– приводити із собою тварин, птахів та рептилій;
– подавати обманні сигнали тривоги заради жарту.
3.3.23 Не приймати їжу у роздягальнях, манежах та місцях не передбачених для прийому їжі.
3.3.24 Не залишати на території особисті речі (сумку, одяг та інше).
3.3.25 Не використовувати спреї, аерозольні дезодоранти, ароматичні та пахучі косметичні засоби у роздягальнях, оскільки це може викликати алергічну реакцію у інших відвідувачів Спортивного Клубу.
3.3.26 Не заходити у фітнес зону, роздягальню, мокру зону у бахілах, без змінного взуття та у верхньому одязі.
3.3.27 Здавати верхній одяг та вуличне взуття в гардероб Спортивного Клубу перед відвідуванням Клубу.
3.3.28 Клієнт зобов’язаний забезпечувати та/або контролювати дотримання дитиною правил поведінки на території Спортивного Клубу, передбачені п.п. 3.3.7.- 3.3.26 цього Договору, та є відповідальною особою перед Виконавцем у разі їх порушення дитиною, в інтересах яких Клієнтом було укладено даний Договір.
3.3.29 Особи, що супроводжують дітей та/або інших відвідувачів басейну під час їх відвідування, зобов’язані очікувати закінчення часу відвідування в холі, у відведеному для очікування місці.
3.3.30 Батьки дітей та інші особи, що супроводжують дітей, можуть спостерігати за тренуванням на спеціальному моніторі в зоні очікування Клубу. Можливість спостерігати за процесом навчання в зоні плавальних ван можлива тільки у разі, якщо цього потребують обставини та інтереси дитини – з дозволу тренера, що проводить групове або персональне тренування.
3.3.31 Не проводити фото та відео – зйомку під час групових та персональних занять з метою розміщення (публікації) у мережі Інтернет, соціальних мережах, з метою реклами та інше, без попереднього дозволу на це тренера та Адміністратора.
3.3.32 При виході зі Спортивного Клубу не виносити з собою ключі від шафки для одягу та повертати Адміністратору ключ від шафки для зберігання особистих речей, не передавати ключ від шафки для одягу іншій особі та не користуватися чужими ключами від шафки для одягу.
3.3.33 Дотримуватись часу та терміну відвідування закладу Виконавця, що зазначені у абонементі. Перебувати у Спортивному клубі у час згідно з Розкладом занять та у години роботи Спортивного Клубу.
3.3.34 Вчасно, без запізнень приводити на заняття/тренування та забирати з занять/тренувань дітей, в інтересах яких Клієнтом було укладено даний Договір.
3.3.35 Не заходити до службових приміщень та інших технічних приміщень. Самостійно не регулювати та не налаштовувати жодні інженерно-технічні обладнання.

3.4 Клієнт має право:
3.4.1 Користуватись оплаченими послугами згідно умов цього Договору.
3.4.2 Вимагати від Виконавця виконання умов даного Договору.
3.4.3 Вибирати види послуг, що є у фактичній наявності Виконавця на час оформлення їх оплати.
3.4.4 Отримувати консультації та звертатись за кваліфікованою допомогою до Адміністраторів з метою забезпечення найбільш ефективного та безпечного користування наданими послугами.
3.4.5 Одержати від Виконавця Клубну картку.
3.4.6 Клієнт має право змінити вид послуг, повідомивши про це Адміністратора та отримавши новий абонемент. При цьому Клієнт розуміє та погоджується з тим, що при переході з одного виду послуг на інший в сторону послуг вищого класу (більшої вартості), він сплачує різницю вартості послуг, при переході на послугу меншої вартості – різниця коштів Виконавцем не компенсується.
3.4.7 Клієнт має право користуватися послугами Спортивного Клубу протягом часу дії абонементу, з моменту отримання абонементу та до закінчення строку його дії, в дні та часи за розкладом (графіком) занять Спортивного Клубу.
3.4.8 У випадку, коли Клієнт/дитина не користувався послугами Виконавця з незалежних від Виконавця причин (наприклад, однак не виключно, хвороба, переїзд в інше місце проживання, вагітність тощо), тобто прострочив термін використання абонементу, він втрачає право поновлення такого абонементу на новий період, при цьому грошові кошти Клієнту не повертаються. Оплата послуг дає право користуватися послугами Виконавця виключно протягом строку, на який було видано такий оплачений абонемент. Виконавець не несе жодної фінансової відповідальності за невідвідування Клієнтом/дитиною Спортивного Клубу протягом строку дії абонементу, з нелажних від Виконавця причин, оскільки така поведінка зі сторони Клієнта/дитини є односторонньою відмовою Клієнта від отримання послуг та призводить до неможливості виконання Виконавцем цього Договору з вини Клієнта.
3.4.9 Клієнт має і інші права та несе інші обов’язки, що прямо передбачені цим Договором та додатками до нього.

4.УМОВИ ОПЛАТИ
4.1 Послуги за цим Договором надаються Клієнту/дитині на умовах повної попередньої оплати відповідно до Правил відвідування Спортивного Клубу «Школа дитячого плавання «Аквапузік» та Прейскуранту на абонементи, персональні тренування та послуги, які є додатками до цього Договору.
4.2 Оплата послуг здійснюється Клієнтом у готівковому або безготівковому порядку шляхом банківського переказу на поточний рахунок Виконавця, у тому числі з оформленням оплати послуг в електронному вигляді.
4.3 Оплата за послуги здійснюється у національній валюті України – гривні.
4.4 Оплата послуг може здійснюватися в день замовлення послуг, однак в будь-якому випадку до початку користування послугами.
4.5 У випадку, коли Клієнт/дитина не користувався послугами Виконавця з незалежних від Виконавця причин (наприклад, однак не виключно, хвороба, переїзд у іншу місцевість, вагітність тощо), тобто прострочив термін використання абонементу, він втрачає право поновлення такого абонементу на новий період, при цьому грошові кошти Клієнту не повертаються. Оплата послуг дає право користуватися послугами Виконавця виключно протягом строку, на який було видано такий оплачений абонемент. Виконавець не несе жодної фінансової відповідальності за невідвідування Клієнтом/дитиною Спортивного Клубу протягом строку дії абонементу, з нелажних від Виконавця причин, оскільки така поведінка зі сторони Клієнта/дитини є односторонньою відмовою Клієнта від отримання послуг та в силу ст. 903 Цивільного кодексу України призводить до неможливості виконання Виконавцем цього Договору з вини Клієнта.

Можливість відвідування в інший місяць, день, час не надається.

4.6 Якщо неможливість надання Виконавцем послуг за Договором зумовлена обставинами, незалежними від волі Сторін Договору (наприклад, дією обставин непереборної сили: відключення електроенергії, води тощо), Виконавець встановлює Клієнту інший час для відвідування Спортивного Клубу та/або отримання інших послуг.
4.7 Після закінчення строку дії абонементу, вважається, що послуги Клієнтом спожиті в повному обсязі та без зауважень зі сторони Клієнта, а Виконавець надав послуги належним чином та в повному обсязі. Використання абонементу поза строком його дії не допускається. Абонемент не підлягає обміну на грошові кошти.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1 За невиконання чи неналежне виконання Сторонами своїх обов’язків, винна Сторона відшкодовує другій Стороні завдані збитки в повному обсязі, у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Договором.
5.2 Збитки, завдані Клієнту невиконанням або неналежним виконанням Договору, підлягають відшкодуванню у повному фактичному їх обсязі Виконавцем, якщо збитки заподіяні з вини Виконавця, яка доведена Клієнтом у судовому порядку. Виконавець звільняється від відшкодування збитків у разі, якщо належне виконання Договору виявилося неможливим внаслідок обставин непереборної сили або з вини та/або невиконанням Клієнтом/дитиною будь-яких пунктів цього Договору та/або додатків до нього.
5.3 Виконавець послуг не несе будь-якої майнової відповідальності перед Клієнтом у випадку спричинення йому матеріальної та/або моральної шкоди або отримання ним будь-яких тілесних ушкоджень, каліцтва або смерті Клієнта чи дитини, в інтересах якої Клієнтом було укладено даний Договір, внаслідок порушення Клієнтом та/або дитиною, в інтересах якої Клієнтом було укладено даний Договір, будь-яких умов цього Договору та/або додатків до нього.
5.4 Виконавець не компенсує прямі або не прямі збитки, заподіяні Клієнту та/або дитині, в інтересах якої Клієнтом було укладено даний Договір, в результаті неправильного виконання рекомендацій Виконавця або неможливості користування послугами, у тому числі за збиток, понесений Клієнтом в результаті його пропусків та/або неповнолітньої дитини, в інтересах якої Клієнтом було укладено даний Договір, тренування/занять у Спортивному Клубі.
5.5 Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за заподіяну шкоду Виконавцю з власної вини або діями дитини.
5.6 Під час занять ключ від шафки для одягу знаходиться у Клієнта, який несе за них відповідальність.
5.7 Виконавець не несе відповідальності за збереження одягу та особистих речей Клієнта та/або дитини, в інтересах якої Клієнтом було укладено даний Договір, які знаходяться у шафках для одягу та у шафках для зберігання особистих речей.
5.8 Виконавець не несе ніякої відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце у випадку, якщо Клієнт/дитина має протипоказання щодо отримання послуг за станом свого здоров’я. У випадку приховування Клієнтом від Виконавця інформації щодо стану свого здоров’я чи здоров’я дитини, що може призвести до отримання будь-якого роду шкоди як самим Клієнтом/дитиною, так і іншими клієнтами/відвідувачами Клубу або персоналом Клубу, відповідальність перед Виконавцем та іншими особами за такі дії несе Клієнт, що приховав інформацію, самостійно у повному обсязі.
5.9 Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, які не є його працівниками, в тому числі осіб, які є власниками будівлі, в якій розташований Спортивний Клуб, що призвели до негативних наслідків, в тому числі перенесення орієнтовного періоду відкриття Спортивного Клубу.

6 ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
6.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за Договором, якщо це невиконання явилось наслідком обставин непереборної сили, як-то: стихійні лиха, війни та військові дії, страйки, масові заворушення і хвилювання, аварії, катастрофи, протиправні дії третіх осіб, епідемії, пожежі, а також акти органів державної влади та/чи управління, вимкнення водопостачання, газопостачання та/або електромереж, що стались не з вини Виконавця, які унеможливлюють виконання Договору та не залежать від волі Сторін. При цьому строк виконання зобов’язань по цьому Договору відстрочується відповідно до часу, протягом якого діяли такі форс-мажорні обставини.
6.2 Сторона, для якої створилися вищевказані форс-мажорні обставини, повинна в п’ятиденний термін сповістити про них другу Сторону з наданням підтверджуючих документів. Недотримання вказаних вимог позбавляє Сторону права посилатись на форс-мажорні обставини. Документ, виданий відповідним компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили.

У випадку, якщо у Виконавця виникли обставини непереборної сили, Виконавець зобов’язаний повідомити Клієнта шляхом розміщення відповідного повідомлення при вході до Спортивного Клубу та/або на сайті Спортивного Клубу. Клієнт приймає на себе зобов’язання самостійно відстежувати наявність такого повідомлення від Виконавця.

6.3 Якщо обставини непереборної сили, а також їх наслідки будуть продовжуватися більш 15 календарних днів, кожна зі Сторін вправі повністю чи частково відмовитись від своїх зобов’язань і в односторонньому порядку розірвати цей Договір. В цьому випадку жодна зі Сторін не має права вимагати від другої Сторони відшкодування збитків, понесених внаслідок припинення дії Договору.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1 Усі суперечки, що можуть виникнути з даного Договору, чи з його приводу, Сторони вирішують шляхом переговорів.
7.2 У випадку не врегулювання спорів та розбіжностей між Сторонами шляхом переговорів, спори в зв’язку з виконанням цього договору вирішуються в судовому порядку, згідно чинного законодавства України.

8. ІНШІ УМОВИ
8.1 Оферта діє безстроково. Цей Договір для Клієнта набуває чинності з моменту його Акцептування Клієнтом, при цьому зобов’язання Виконавця щодо надання послуг Клієнту виникають з моменту оплати та активації абонементу та діють до останнього дня строку дії абонементу.
8.2 Дія даного Договору припиняється у разі вилучення Клубної картки та/або закінчення терміну дії абонементу, при відсутності його продовження зі сторони Клієнта, а також в інших випадках, прямо передбачених цим Договором.
8.3 В разі порушення Клієнтом умов цього Договору Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку, з одночасною відправкою Клієнту письмового повідомлення на повідомлений Клієнтом e-mail. Моментом розірвання Договору вважається дата відправки відповідного повідомлення Клієнту.
8.4 За таких обставин, грошові кошти за послуги, які були оплачені та не використані Клієнтом у зв’язку з розірванням цього Договору з його вини, поверненню не підлягають.
8.5 Клієнт має право у будь-який час і без пояснення причин в односторонньому порядку відмовитися від послуг Виконавця повідомивши про це Виконавця/Адміністратора або просто припинивши відвідування Спортивного Клубу, що прирівнюється до розірвання цього Договору за ініціативою Клієнта. При цьому грошові кошти за невикористані послуги за абонемент не повертаються, оскільки саме поведінка Клієнта створює неможливість надання послуг Виконавцем з вини Клієнта.
8.6 В усіх питаннях, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються діючим в Україні законодавством.
8.7 Будь-які зміни і доповнення до даного Договору та додатків до нього вносяться Виконавцем у строки та в спосіб, передбачений цим Договором..
8.8 Всі додатки, графіки, розклади, правила, прейскуранти та інші документи, згадані в цьому Договорі або такі документи, що не згадані в цьому Договорі, але мають посилання на нього, є його невід’ємними частинами.
8.9 Всі повідомлення про терміни закінчення надання послуг, про зміну графіку надання послуг чи зміну розкладу роботи Спортивного Клубу тощо можуть передаватись Виконавцем Клієнту виключно за допомогою контактного e-mail Клієнта або повідомлятись йому особисто при відвідуванні ним Спортивного Клубу. Клієнт несе відповідальність за актуальність і доступність його контактного e-mail. Виконавець не приймає претензії з приводу не отриманих повідомлень і листів на e-mail Клієнта.
8.10 Надаючи Виконавцеві свою адресу електронної пошти, Клієнт дає згоду на використання електронної пошти для відправки йому сервісних, юридичних, інформаційних та рекламних повідомлень. Клієнт може відмовитися від отримання інформаційних та рекламних повідомлень. Клієнт погоджується отримувати дзвінки (зокрема, автоматично набрані та/або попередньо записані) від Виконавця, який може телефонувати Клієнтові на будь-які телефонні номери (зокрема, мобільні телефонні номери), які Клієнт надав Виконавцю. Якщо отриманий телефонний номер є номером мобільного телефону, Клієнт надає згоду на отримання SMS, Viber-повідомлень або інших текстових повідомлень на цей номер.
8.11. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Виконавець збирає та обробляє персональні данні Клієнта/дитини, в інтересах якої Клієнт уклав даний Договір, в цілях виконання умов даного Договору, дотримання та виконання діючого законодавства України. Укладаючи даний Договір будь-яким способом передбаченим Договором, Клієнт надає свою згоду та дозвіл на збір та обробку своїх/такої дитини персональних даних в цілях надання послуг згідно умов даного Договору, а також на реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, знищення, знеособлення персональних даних з первинних джерел (у т.ч. паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків), відомостей отриманих від Клієнта будь-яким способом з метою захисту інтересів та прав сторін, забезпечення цивільно-правових відносин, адміністративно-правових, податкових та відносин у сфері бухгалтерського обліку та звітності, з метою високоякісного надання послуг, інформування про зміну цін, появу нових послуг, акцій чи спеціальних пропозицій, для персоналізації надання знижок та інших переваг; для здійснення аналізу періодичності користування послугами Виконавця. Без отримання додаткової письмової згоди Клієнта надає право знищувати персональні дані та обмежувати доступ до них.
8.12. Клієнт запевняє Виконавця і гарантує йому, що Клієнт надав правдиві свої персональні дані та персональні данні своєї дитини, в інтересах якої уклав даний Договір, при заповненні особистих характеристик. Клієнт укладає Договір добровільно й засвідчує, що у повному обсязі ознайомився з умовами даного Договору та додатків до нього, розуміє предмет Договору та розуміє значення та наслідки своїх дій, а також надає свою згоду на всі умови Договору без будь-яких виключень та/або обмежень.
8.13. Жодна зі Сторін Договору не має права передавати свої права за даним Договором третій Стороні.
8.14. Ця Оферта та Договір складені українською мовою.
8.15. Сторони погоджуються, що цей Договір в цілому та будь-яка його частина відповідає вільному волевиявленню Сторін і не можуть бути визнаними такими, що не відповідають інтересам обох Сторін.
8.16. Якщо на момент Акцептування Договору Виконавцем проводились акції, надавались знижки, то Клієнт підтверджує, що був повністю проінформований про їх умови та безвідклично погоджується з ними, не висловлює заперечень, що порядок активації Клубної карти, придбання абонементу може відрізнятися від того, що зазначений у Розділі 6 Правил відвідування Спортивного Клубу «Школа дитячого плавання «Аквапузік». Клієнт також не висловлюватиме будь-яких вимог, якщо в майбутньому Виконавець проводитиме акції, знижки, що, на думку Клієнта, є більш вигідні, ніж/та на умовах, яких Клієнт уклав цей Договір.
8.17. Цим Клієнт заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору (акцептування цієї Оферти) означає, що:
Клієнт свідомо погоджується на всі умови Договору;
Клієнт ознайомлений з вартістю послуг за цим Договором, яка його повністю влаштовує;
стан здоров’я Клієнта/дитини, в інтересах якої Клієнт укладає цей Договір, дозволяє споживати послуги Виконавця у відповідності до цього Договору, і що Клієнт/дитина не має протипоказань щодо отримання спортивно-оздоровчих послуг, у т.ч. занять спортом та фізичних навантажень.
8.18. Сторони домовились, що надання послуг та обслуговування Клієнта (повністю або частково) може здійснюватися іноземними мовами, зокрема, але не виключно, російською мовою. Така умова не буде свідчити про будь-яку дискримінацію чи порушення прав споживачів у рамках чинного законодавства України.

ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
Додаток № 1 «Правила відвідування Спортивного Клубу «Школа дитячого плавання «Аквапузік»

Додаток № 2 «Прейскурант на абонементи, персональні тренування та послуги»

Дана Публічна оферта пропонується Фізичною особою-підприємцем Мукосєєвою Оксаною Борисівною (РКНОПП: 2580300143), яка являється Виконавцем та належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України, місце надання послуг: м. Київ, вулиця Дніпровська Набережна, будинок № 20А, яка діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, діє від свого імені.
сайт: www.akvapuzik.com